Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Nagłówki i etykiety: Na stronie mogą występować nagłówki o nieprawidłowej długości.
  2. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-01-03. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zdanowicz, adres poczty elektronicznej marcin.zdanowicz@sp12.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 679 38 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

Adres e-mail organu odwoławczego: sp12@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 679 38 80

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły przy skrzyżowaniu ul. Kołłątaja i ul. Komisji Edukacji Narodowej.

wejście główne dla uczniów - schodami od skrzyżowania ulic Kołłątaja i Komisji Edukacji Narodowej, dla osób niepełnosprawnychpodjazdem dla wózków inwalidzkich od głównego wejścia z drzwiami na hol głównyszkoły. Dostęp do sal, pomieszczeń, sanitariatów, stołówki oraz oddziałów przedszkolnych korytarzami poziomu parter. Dostęp do poszczególnych sal, pomieszczeń oraz sanitariatów znajdujących się na wyższych kondygnacjach uczniom – schodami, osobom niepełnosprawnym – windą osobową. Na każdej kondygnacji znajdują się sanitariaty dla uczniów i osób niepełnosprawnych.
wejście boczne (przedszkole) schodami dla dzieci oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych (poziom parter).
wejście do budynku od strony wewnętrznego parkingu schodami dla uczniów oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych (poziom parter).


Budynek Szkoły przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej.

wejście główne dla uczniów - schodami oraz dla osób niepełnosprawnych - podjazdem dla wózków inwalidzkich od głównego wejścia z drzwiami na hol główny szkoły. Dostęp do sal, pomieszczeń, sanitariatów oraz na halę sportową korytarzami poziomu parter. Dostęp do poszczególnych sal, pomieszczeń oraz sanitariatów znajdujących się na wyższych kondygnacjach uczniom – schodami, osobom niepełnosprawnym – windą osobową. Na każdej kondygnacji znajdują się sanitariaty dla uczniów i osób niepełnosprawnych.
wejście na halę sportową – z poziomu 0 bez barier architektonicznych (poziom parter).

Powrót na początek strony